Služby

Vyhotovujeme všetky nasledovné stupne a druhy projektovej dokumentácie, podľa požiadaviek a zadania klienta:

Architektúra

projekty rôznych druhov stavieb v nasledovných stupňoch podľa požiadaviek klienta:

- príprava – prvá konzultácia, zameranie, obhliadka, získanie potrebných podkladov (katastrálna mapa, regulatívy v danom území, poloha inžinierskych sietí a pod.), prvý veľmi hrubý odhad nákladov na realizáciu

- architektonická štúdia – ideový návrh riešenia zadania podľa dohovoru v niekoľkých variantoch. Zväčša obsahuje situáciu, pôdorysy, rezy, pohľady a vizualizácie a odhadovaný rozpočet nákladov na stavbu

- dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia – podrobnejšie rozpracovaný jeden variant architektonickej štúdie na úradné účely obsahujúci zvyčajne okrem situácie, pôdorysu, rezov, pohľadov a vizualizácie aj vyjadrenia jednotlivých profesii (statika, zdravotechnika, silnoprúd, slaboprúd, vzduchotechnika, požiarna ochrana príp. ďalšie podľa potreby)

- dokumentácia pre stavebné povolenie – podobne ako pre územné rozhodnutie, avšak s podrobnejšie vypracovanými projektami profesii

- dokumentácia pre realizáciu stavby – dokumentácia podľa ktorej sa daná stavba vyhotoví. Okrem vyššie spomenutých častí (architektúra, profesie) obsahuje aj výkazy alebo výpisy výrobkov a povrchov a konštrukčné detaily

- autorský dozor – dozor autorov počas realizácie stavby – výber dodávateľov a komunikácia s nimi, komunikácia so stavebným dozorom, riešenie vzniknutých problémov a zmien počas výstavby

Dizajn

návrh interiérových prvkov – návrh dizajnu akýchkoľvek interiérových prvkov na mieru

1. pre obytné priestory: napr. návrh nábytkových zostáv, kuchynských blokov

2. pre komerčné priestory: reklamné stojany, zariadenia do showroomov, barové pulty, recepčné pulty, výstavné stánky…

- príprava – prvá konzultácia, obhliadka priestoru ak je to potrebné

- ideové návrhy variantov riešenia daného prvku

- podrobné rozkreslenie prvku pre potreby výrobcu – dodávateľa

- výber dodávateľov a konzultácie s nimi

Urbanizmus

projekty riešenia väčších území v nasledovných stupňoch podľa dohovoru s klientom:

- príprava – prvá konzultácia , obhliadka územia, získanie podkladov, hrubý odhad nákladov

- urbanistická štúdia  – ideové riešenie väčších urbanistických celkov, plôch určených na zástavbu, resp. na revitalizáciu…napr. riešenie novej zástavby a parcelácia nových území, revitalizácia existujúcich častí obcí (námestia, pešie zóny, obytné zóny…) obsahuje zväčša niekoľko situácii (dopravná, zeleň, funkčné využitie plôch..), sumár urbanistických ukazovateľov a koeficientov (koeficient zastavanosti, koeficient zelene…) po dohovore aj vizualizácie, alebo podrobnejšie riešenie niektorých častí alebo prvkov

Interiér

projekty návrhov interiérov pre rôzne typy prevádzok (obytné, komerčné, verejné…) v nasledovných stupňoch podľa požiadaviek klienta:

- príprava – prvá konzultácia, obhliadka priestoru, zameranie, získanie potrebných podkladov (napr. vedenie inž. Sietí…), prvý hrubý odhad nákladov na realizáciu

- interiérová štúdia – ideový návrh riešenia priestoru podľa dohovoru v niekoľkých variantoch. Zväčša obsahuje pôdorysy, rezopohľady, vizualizácie a ideové náčrty a príklady jednotlivých zariaďovacích prvkov, poprípade aj celkový odhadovaný rozpočet nákladov

- projekt interiéru – podrobný projekt podľa ktorého je možné realizovať úpravy v danom inetriéri. Projekt zväčša obsahuje pôdorysy stavebných úprav (búracie práce, nové stavebné konštrukcie, pôdorys podláh, pôdorys podhľadov a iné podľa potreby), pôdorys zariadenia, rezopohľady, vizualizácie, výpisy zariaďovacích prvkov, svietidiel, povrchových úprav, a projekty jednotlivých profesií ak sú potrebné (silnoprúd, slaboprúd, VZT, zdravotechnika…)

Poradenstvo

ponuka konzultácii ohľadom rôznych problémov v oblasti nehnuteľností, stavebného procesu, kultúry bývania – rozsah poradenstva a finálny výstup (ústne konzultácie, písomné konzultácie prostredníctvom e-mailu, písomné posudky, výkresové posudky…) sa vždy upresnia podľa dohody s klientom

- pri kúpe bytu, domu, inej nehnuteľnosti (poradenstvo ohľadom dispozície bytu, kvalít lokality, orientácie na svetové strany, stavebných konštrukcii…)

- pri zariaďovaní bytu, domu, inej nehnuteľnosti (poradenstvo ohľadom vhodného umiestnenia zariadenia, osvetlenia, vhodných materiálov, farebnosti, výber a posúdenie konkrétnych zariaďovacích prvkov…)

- pri rekonštrukcii bytu, domu, inej nehnuteľnosti (poradenstvo ohľadom konštrukčných riešení, materiálov, farebnosti, dispozície…)

- pri novostavbe domu, inej nehnuteľnosti (poradenstvo ohľadom výberu lokality, vhodnej dispozície, materiálového a konštrukčného riešenia, technológií, úspory energií…)

- poradenstvo z hľadiska základných princípov feng šuej

                                                             

online reservation system www.bookitme.com